Dostawa

Płatność on-line lub przelew: 0 PLN

Za pobraniem: 0 PLN

DOSTAWA: GRATIS!

Sklep Scholl24.pl
ul. Hafciarska 52b
04-725 Warszawa
PL 73 1050 1025 1000 0090 6865 6330

Zobacz więcej »
Skontaktuj się z nami: sklep@scholl24.pl - Tel. +48 601 826 097
Każde zamówienie - dostawa GRATIS!
Koszyk: Twój koszyk jest pusty.
Przejdź do koszyka »
Jesteś tutaj: Home » KONKURS !!! » Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

 

Regulamin konkursu “Karnawałowa Fiesta” zwany

dalej „Regulaminem”

§ 1. [Organizator]

1. Organizatorem konkursu „Karnawałowa Fiesta” (dalej „Konkurs”) jest PROGRESS RUN LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii przy ul. 7 Dover Place, Bristol, BS8 1AL, wpisaną i przechowywaną przez Urząd Rejestrowy Companies House na dzień 15 maja 2012 roku pon numerem spółki: 8069173, reprezentowaną przez: Ewa Rodak Mencel – Dyrektor. (zwanej dalej: „Organizatorem”).

Spółka prowadzi w Polsce sklep internetowy z obuwiem firmy Scholl pod adresem internetowym www.scholl24.pl, oraz zarządza fanpage’m widocznym pod adresem http://www.facebook.com/Scholl24PL

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

4. Organizator oświadcza, że zbierane i przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem Konkursu, ogłoszeniem listy Zwycięzców, wydaniem nagród w Konkursie, sprawozdawczością podatkową i księgową, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu, jak również osoba, która przyjęła zaproszenie do aplikacji konkursowej wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora w związku z organizowanym Konkursem.

 

§ 2.  [Warunki uczestnictwa w Konkursie]

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada konto w Serwisie Facebook oraz:

a) jest konsumentem w rozumieniu art. 22kodeksu cywilnego,

b) stale przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

d) posiada status fana Fanpage’a „Scholl24” - znajdującego się pod linkiem: http://www.facebook.com/Scholl24PL

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.

4. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

5. Za przystąpienie do Konkursu oraz akceptację niniejszego Regulaminu uznaję się wysłanie przez uczestnika zdjęcia konkursowego na adres mailowy konkurs.scholl24@gmail.com.

6. Przez przystąpienie do Konkursu oraz akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik potwierdza, że dane podane podczas rejestracji w Serwisie Facebook są prawdziwe. Organizator zastrzega prawo do odmowy wydania nagrody w razie, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane przez niego dane są niezgodne z rzeczywistością. W szczególności w Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające konto w Serwisie Facebook, zawierające wymyślone, nieprawdziwe nazwy użytkownika, podszywające się pod innych użytkowników, zawierające zawartość obraźliwą oraz sprzeczną z zasadami Serwisu Facebook.

7. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

§ 3. [Zasady i przebieg konkursu]

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 21.01.2013r. godz. 12.30 do 15.02.2012r. godz. 23.59.

2. Aby przystąpić do Konkursu należy:

 

  • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: www.scholl24.pl/konkurs_karnawalowa_fiesta

  • wysłać na adres mailowy konkurs.scholl24@gmail.com zdjęcie przedstawiające “Moje ulubione buty karnawałowe”

  • zapisać się na newsletter na stronie www.scholl24.pl lub założyć konto w sklepie internetowym www.scholl24.pl

 

3. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest przesłanie zdjęcia przedstawiającego “Moje ulubione buty karnawałowe“

Zdjęcie musi być wykonane samodzielnie przez uczestnika. Może być wykonane z użyciem aparatu fotograficznego lub telefonu.

Wielkość, kompozycja, rodzaj sprzętu, którym zostanie wykonane są dowolne.

4. Sposób wyboru Zwycięzców:

W Konkursie nagradzane są 3 najciekawsze zdjęcia, które spodobają się Organizatorowi.

Kryteria oceny to:

  • oryginalność, pomysłowość butów, które są na zdjęciu

  • jakość, ciekawa kompozycja, sposób wykonania samego zdjęcia.

    Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Organizator w 100% samodzielnie na podstawie  subiektywnej oceny estetycznej przesłanych zdjęć. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych zdjęć, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie. Kolejność zwycięzców jest także wynikiem subiektywnej decyzji estetycznej Organizatora.

5. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko 1 zdjęcie konkursowe.

6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego zdjęcie jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs i wyraża zgodę na publikowanie zdjęcia przez Organizatora.

7. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 25.02.2013r.

8. Zwycięzcy Konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.

9. Zwycięzca Konkursu ma 14 dni od dnia otrzymania od Organizatora informacji o wygranej na przesłanie wiadomości zawierającej dane do wysyłki. W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu nagroda nie zostanie przyznana. W odpowiedzi należy zawrzeć: imię, nazwisko, dokładny adres do przesłania nagrody oraz nr telefonu kontaktowego.

 

§ 4. [Nagrody]

1. Nagrodami w konkursie są

a) I miejsce: dowolna para butów z kolekcji jesień/zima 2012, pod warunkiem, że w momencie zgłaszania wybranej nagrody przez uczestnika jest ona dostępna na magazynie sklepu scholl24.pl

b) II miejsce: para butów Timese z kolekcji jesień/zima 2012. Uczestnik może wybrać dowolny  rozmiar obuwia, pod warunkiem, że w momencie zgłaszania wyboru jest on dostępny na magazynie sklepu scholl24.pl.

c) III miejsce: para butów Scholl POP z kolekcji jesień/zima 2012. Uczestnik może wybrać dowolny kolor i rozmiar obuwia, pod warunkiem, że w momencie zgłaszania wyboru jest on dostępny na magazynie sklepu scholl24.pl.

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000. nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami).

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku:

a) podania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu,

b) niepodania danych adresowych w wyznaczonym terminie,

c) podania błędnych, niepełnych danych adresowych,

d) nastąpienia zmiany danych adresowych Laureata, o których Organizator nie został należycie poinformowany.

5. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Laureat jest obowiązany do jej zwrotu.

6. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

7. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej za pośrednictwem Poczty lub kuriera.

 

§ 5.  [Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora]

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.

3. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu na Fanpage’u, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,

b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej jak jednego konta w Serwisie Facebook,

c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,

d) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Uczestnika do kierowania roszczeń na drogę sądową

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną,

c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook,

d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook,

e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,

f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebook.

 

§ 7.  [Reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora: konkurs.scholl24@gmail.com

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, co nie wyłącza prawa Uczestnika do kierowania roszczeń na drogę sądową.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust.1 nie będą rozpatrywane.

 

§ 8.  [Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu]

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie http://www.scholl24.pl/index.php/site/article/page/Regulamin_konkursu_,17,65.html z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria serwisu scholl24.pl. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.

4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.

5. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Fanpage’u i stronie internetowej  www.scholl24.pl

6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

§ 9.  [Postanowienia końcowe]

1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.